Ģimenes valsts pabalsta izmaksa par izlaiduma klašu audzēkņiem, kuri turpina mācīties

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ģimenēm par bērniem, kuri jūnijā beiguši 9.klasi, ģimenes valsts pabalsta izmaksa tiek turpināta līdz 30.septembrim.

Ģimenes valsts pabalstu par bērnu, kas vecāks par 15 gadiem, piešķir un izmaksā, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē. Pabalstu izmaksā par periodu, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai vai laulības noslēgšanai.

Vispārējās izglītības iestādes audzēkņiem līdz 11.klasei, ieskaitot, pabalsta izmaksu VSAA pārtrauc no 1.oktobra. Ja nākamajā mācību gadā bērns turpina mācīties vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, VSAA, pamatojoties uz elektroniski saņemto informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), turpina izmaksāt pabalstu. Izziņa no mācību iestādes nav nepieciešama.

Piemēram: Anna šogad pabeidza 9. klasi un turpinās mācīties vidusskolā. VSAA pabalstu izmaksās līdz 30.septembrim un jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Anna turpina mācīties vidusskolas 10. klasē, turpinās izmaksāt ģimenes valsts pabalstu. Pabalstu izmaksās arī tad, ja Anna turpinās mācības profesionālās izglītības iestādē.


Pēc vispārējās izglītības iestādes 12.klases absolvēšanas, neatkarīgi no jaunieša vecuma, pabalstu VSAA  pārtrauc izmaksāt no 1.jūlija. Ja pēc 12.klases absolvēšanas jaunietis turpina izglītoties profesionālās izglītības iestādē un nav sasniedzis 20 gadu vecumu, tad VSAA, saņemot informāciju no IZM, piešķir pabalstu arī par vasaras mēnešiem (jūliju un augustu) un turpina to izmaksāt arī par jaunā mācību gada periodu, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai.

Piemēram: Edgaram ir 19 gadi. Šogad pabeidza 12.klasi. Nākamajā mācību gadā plāno apgūt namdara profesiju profesionālās izglītības iestādē. VSAA ģimenes valsts pabalstu par Edgaru izmaksās līdz 30.jūnijam. Jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Edgars mācās profesionālās izglītības iestādē,  VSAA piešķirs pabalstu par jūliju un augustu un turpinās to izmaksāt arī par jaunā mācību gada periodu, kamēr Edgars mācās, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai.


Ja bērns mācās profesionālās izglītības iestādē, tad, tāpat kā vispārējās izglītības iestādes audzēkņiem, pabalstu izmaksā arī par vasaras mēnešiem, kamēr jaunietis turpina mācīties izglītības iestādē.

Piemēram: Jānis mācās profesionālās izglītības iestādē, apgūstot četru gadu izglītības programmu. Šogad pabeidza 1.kursu. VSAA ģimenes valsts pabalstu par Jāni izmaksās līdz 30.septembrim. Jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Jānis turpina mācīties šīs izglītības iestādes 2.kursā, VSAA turpinās izmaksāt ģimenes valsts pabalstu.


Ja bērns mācās ārvalstīs, tad ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa. Tai jāsatur informācija, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai izziņa izsniegta, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.

Par bērnu ar invaliditāti ģimenes valsts pabalstu pēc bērna 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina izmaksāt, neatkarīgi no fakta vai bērns mācās vai nemācās. Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz dienai, kad bērns ar invaliditāti sasniedz 20 gadu vecumu.


Ja bērns sasniedzis 18 gadu vecumu un saņem kādu no šiem pakalpojumiem:

  • apgādnieka zaudējuma pensija,

  • apdrošināšanas atlīdzība,

  • kaitējuma atlīdzība mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei,

tad pakalpojumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) turpina maksāt personām, kuras mācās vai studē vispārējā, profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā pilna laika klātienē un nav sasniegušas 24 gadu vecumu, izņemot laiku, kad ir pārtrauktas studijas.

Ja bērnam ir noteikta invaliditāte pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, tad apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir un izmaksā bez vecuma ierobežojuma un neatkarīgi no tā, vai mācās.

Izziņa no mācību iestādes par to, ka persona mācās, nav nepieciešama – VSAA izmaksu turpina, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) elektroniski sniegto informāciju. Ja mācību iestāde informāciju IZM informācijas sistēmā būs ievadījusi savlaicīgi septembrī, tad, tiklīdz VSAA šo informāciju saņems, apgādnieka zaudējuma pensijas vai atlīdzības izmaksa tiks pagarināta un izmaksa nodrošināta tuvākajā iespējamā datumā.

! VSAA vērš uzmanību, ka līdz ar to septembrī pensijas vai atlīdzības izmaksas datums var atšķirties no iepriekš noteiktā izmaksas datuma.

Ja bērns sasniedzis 18 gadu vecumu un saņem kādu no šiem pakalpojumiem:

  • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā,

  • valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem,

tad pakalpojumu turpina maksāt personām, kuras mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecākas par 20 gadiem, vai studē augstskolā pilna laika klātienē un nav vecākas par 24 gadiem.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu maksā par iepriekšējo mēnesi, līdz ar to septembrī izmaksās pabalstu par augustu. Ja septembrī mācības netiks uzsāktas, tad oktobrī pabalstu neizmaksās.

Ja bērns mācās ārvalstī, tad visos gadījumos, kad tiek saņemts kāds no minētajiem pakalpojumiem, lai tā izmaksu turpinātu, jāiesniedz VSAA ārvalsts izglītības iestādes izsniegta izziņa par mācībām.

Ārvalsts izglītības iestādes izziņai ir jābūt izsniegtai ne agrāk kā dienā, kad uzsāktas mācības izglītības iestādē. Tajā jābūt norādītai informācijai par mācību gadu un kursu, mācību programmas ilgumu un beigu datumu, kā arī norādei par mācībām pilna laika klātienē, ja bērns ir augstskolas vai koledžas students.


Pievieno komentāru

Latvijas ziņas