Jaunas, nekustamā īpašuma tirgus situācijai atbilstošas projektētas kadastrālās vērtības, kas par tām jāzina?

Kadastrālā vērtība ir zemes un būvju vērtība, kas tiek aprēķināta pēc starptautiski atzītiem, vienotiem un valdības apstiprinātiem kritērijiem visā valstī, ņemot vērā īpašuma atrašanās vietu, reģistrētos datus par īpašuma kvalitatīvo stāvokli, izmantošanas veidu, platību, apgrūtinājumus un citus kritērijus.

Kadastrālās vērtēšanas process sastāv no divām daļām – vērtību bāzes izstrādes un vērtību aprēķina. Kadastrālo vērtību bāzes izstrādei tiek izmantota nekustamā īpašuma tirgus datubāze, kurā uzkrāti oficiālie no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas saņemtie dati par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem visā valstī.

Valsts zemes dienests, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam, ir  izstrādājis projektētās kadastrālās vērtības, kurām jāstājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Kadastrālās vērtēšanas mērķis ir pēc vienotiem principiem, objektīvi un nekustamā īpašuma tirgum atbilstoši novērtēt visus kadastra informācijas sistēmā reģistrētos nekustamos īpašumus un kadastra objektus. Jāņem vērā, ka kadastrālās vērtības izmanto dažādu nodokļu, nodevu un maksājumu aprēķinam, piemēram, darījumu reģistrēšanai Zemesgrāmatā, mantojuma lietu kārtošanai, zemes nomas maksas aprēķinam,  zemes izpirkšanai, tiesāšanās izdevumiem, atlīdzības aprēķinam par apgrūtinājumu uzlikšanu – tāpēc ir  svarīgi, lai nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības tiktu aprēķinātas atbilstoši nekustamā īpašuma tirgum  pēc vienotiem principiem visiem.

Projektētās kadastrālās vērtības ir pieejamas portālā www.kadastrs.lv .

Ņemot vērā, ka kadastrālās vērtības ir pamats nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam, Tieslietu ministrija ir iniciējusi jaunu likumprojektu ar mērķi pārskatīt nekustamā īpašuma nodokli un neattiecināt to uz primāro jeb vienīgo mājokli. Likumprojekts paredz atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa personas primāro mājokli, kura vērtība nepārsniedz 100 000 eiro. Iecerēts, ka šīs izmaiņas varētu piemērot no 2022. gada 1. janvāra, kad nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam sāks izmantot jaunās kadastrālās vērtības, kuras šobrīd ir publicētas kā projektētās vērtības.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns  vairakkārt ir uzsvēris, ka pieaugot kadastrālajām vērtībām ir nepieciešams aizsargāt primāro mājokli, kā arī  ir pārskatīt  nodokļu likmes komersantiem.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums nosaka, ka Valsts zemes dienestam ir jāizstrādā Ministru kabineta Noteikumu projekts  par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam”(projektētās kadastrālās vērtības) atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū uz 2019.gada 1.jūliju. Kadastrālo vērtību bāze, ko šobrīd piemēro kadastrālo vērtību aprēķinā, ir  “iesaldēta” un tā atbilst nekustamā īpašuma tirgus situācijai 2012./2013. gadā. Tas izskaidro lielo vērtību pieaugumu, jo cenas lielākajā daļā īpašumu segmentu ir kāpušas. Papildus tam jaunās kadastrālās vērtības jānosaka atbilstoši NĪ tirgum, nevis 85% apmērā kā bija noteikts līdz šim.

Šobrīd šis Valsts zemes dienesta izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts ir nodots publiskai apspriešanai un, Tieslietu ministrija un Valsts zemes dienests  aicina ikvienu nekustamā īpašuma īpašnieku  iepazīties ar projektu un kadastrālo vērtību pamatojošo informāciju Valsts zemes dienesta tīmekļavietnē www.kadastralavertiba.lv  un datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv.

Papildus tam, tieslietu ministrs ir uzdevis Valsts zemes dienestam aktīvi sekot līdzi situācijai NĪ tirgū saistībā ar COVID-19 pandēmijas krīzi un līdz 2020. gada 1. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par COVID-19 krīzes radīto ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgu.

Valsts zemes dienests vērš ikviena nekustamā īpašnieka uzmanību tam, ka zemes vienības un būves kadastrālās vērtības apmēru ietekmē Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati, tāpēc ir svarīgi pārbaudīt kādi dati par īpašumu ir reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā un vai tie atbilst faktiskajai situācijai dabā.  Šāda datu pārbaude ir bez maksas un to var veikt izmantojot portālā www.kadastrs.lv   un portālā www.Latvija.lv  pieejamos e-pakalpojumus „Mani dati Kadastrā”.

Ja tiek konstatētas nesakritības kadastra datos, Valsts zemes dienests aicina uz konsultāciju un nepieciešamības gadījumā piedāvā veikt datu aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā. Informācija par to, kādiem datiem jāpievērš  uzmanību pārbaudot Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto datu atbilstību faktiskajai situācijai dabā un kā tos mainīt,  ir pieejama https://vzd.gov.lv/lv/skaidrojumi/VS/pdk/.

Valsts zemes dienests aicina iepazīties ar skaidrojumu, kur un kā  saņemt plašāku informāciju par kadastrālajām vērtībām un  tematisko karšu lietošanu (https://vzd.gov.lv/lv/skaidrojumi/VS/kuKV/). Vienlaikus, aicinām izmantot video pamācību (https://vzd.gov.lv/lv/skaidrojumi/video/) kā portālā  kadastrs.lv uzzināt prognozētās kadastrālās vērtības 2021. gadam un projektētās kadastrālās vērtības 2022. gadam .

Valsts zemes dienests vēlās vērst sabiedrības uzmanību, ka projektētās kadastrālās vērtības nedrīkst skatīt  pašreizējās nodokļu politikas ietvaros, jo gan Ministru prezidents Kišjānis Kariņš, gan Tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir publiski pauduši viedokli, ka pirms projektēto kadastrālo vērtību stāšanās spēkā nepieciešama nekustamā īpašuma nodokļa reforma.


Pievieno komentāru

Latvijas ziņas