Par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem piekrastes kāpu aizsargjoslā varēs sodīt bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes

Valsts vides dienests (VVD) turpmāk varēs piemērot naudas sodu par neatļautu transportlīdzekļa apstāšanos vai stāvēšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē arī situācijās, kad transportlīdzekļa vadītājs neatradīsies pārkāpuma izdarīšanas vietā. To paredz VVD un valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” noslēgtā vienošanās par sadarbību apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu kontrolē. Naudas sods par šādu pārkāpumu var sasniegt 350 eiro. Par to informē Valsts vides dienests sabiedrisko attiecību speciāliste Daina Vārpiņa. Noslēgtā vienošanās arī paredz, ka gadījumā, ja persona neveiks brīvprātīgu naudas soda samaksu, līdz piemērotā naudas soda samaksai būs liegts saņemt transportlīdzekļa vadītāja apliecību, veikt personas īpašumā (valdījumā, turējumā) esoša transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati un reģistrācijas darbības, izņemot transportlīdzekļa norakstīšanu un transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes.

Mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē kontrolē VVD, Valsts policija, pašvaldības policija, pašvaldības vides kontroles amatpersona vai pašvaldības vides inspekcija.

VVD veic gan plānveida vides normatīvo aktu ievērošanas pārbaudes aizsargjoslās, t.sk. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslās, gan reaģējot uz iedzīvotāju ziņojumiem par iespējamiem pārkāpumiem. 2021. gada 1. pusgadā saņemti 12 iedzīvotāju ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā un virszemes ūdeņu objektu aizsargjoslās, no kuriem pārbaudes laikā 3 ir apstiprinājušies.

Savukārt 2021. gada jūlijā VVD, veicot saņemtās informācijas pārbaudi, konstatēja būtiskus pārkāpumus Talsu novada Kolkas pagastā – pludmalē bija izvietotas divas laivas (abas reģistrētas CSDD kā mazizmēra kuģošanas līdzekļi, kā arī iekļautas izsniegtajā zvejas licencē), kas pielāgotas tūrismam, izveidojot uz tām konstrukcijas – kajītes. Tā kā krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē novietot jebkādas konstrukcijas, pagaidu un saliekamās būves, izņemot pludmales labiekārtošanas elementus (ārpus šim nolūkam vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajām vietām) ir nelikumīgi, VVD ierosināja administratīvā pārkāpuma lietvedību. Pārkāpējam – fiziskai personai var tikt piemērots naudas sods līdz 1400 eiro, kā arī tiks uzdots atgriezt laivām iepriekšējo statusu, demontējot uzbūvētās kajītes, vai novietot laivas vietā, kur tas ir atļauts.

Kopumā pārkāpumiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā ir vērojams sezonāls raksturs. Visbiežākie pārkāpumi Kurzemes reģionā saistīti ar neatļautu transportlīdzekļu novietošanu stāvēšanai piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā. Tāpat vasaras sezonā visā Latvijā krastu kāpu aizsargjoslā bieži tiek kurināti ugunskuri un celtas teltis, ārpus šim nolūkam iekārtotām vietām. Savukārt Pierīgā un Vidzemē Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā biežāk pārkāpumi konstatēti saistībā ar būvniecības jautājumiem (tiek veikta ēku pārbūve, atjaunošana vai jauna būvniecība Rīgas jūras līča kāpu zonā), un pārkāpēji veic darbības, nesaņemot VVD ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu vai tehniskos noteikumus.


Vai zini, kas jāievēro Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē?

Valsts vides dienesta (VVD) vides inspektori šogad arvien biežāk saskaras ar dažādiem pārkāpumiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē.

Visbiežāk pārkāpumi saistīti ar neatļautu transportlīdzekļu novietošanu stāvēšanai piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā. Tāpat visā Latvijā krastu kāpu aizsargjoslā tiek kurināti ugunskuri un celtas teltis, ārpus šim nolūkam iekārtotām vietām. VVD ir konstatējis arī dažādus pārkāpumus, kad tiek veikti būvniecības darbi bez VVD saskaņojuma – ēku pārbūve, atjaunošana vai jauna būvniecība, kā arī ceļu būvniecība Rīgas jūras līča kāpu zonā. Pārkāpēji veic darbības, nesaņemot VVD ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu vai tehniskos noteikumus.


Lūk, daži padomi, kas jāievēro Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē!

Transportlīdzekli novieto tam paredzētā vietā! Neizbraukā kāpas un pludmali!

Nenovieto automašīnu stāvēšanai krasta kāpu aizsargjoslās, ārpus vispārējas nozīmes ceļiem! Ar motociklu vai kvadraciklu nebraukā piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā vai pludmalē! Tā tiek izpostīta trauslā zemsedze kāpu joslā.

Iegaumē! Par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem piekrastes kāpu aizsargjoslā VVD vides inspektori var sodīt bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes!


  • Ievēro ceļazīmes un pašvaldību izvietotās norādes!

Daudzviet Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā ir izvietoti pašvaldību informatīvie stendi, uz kuriem sniegta informācija par to, ko drīkst vai nedrīkst darīt šajā teritorijā.

Ugunskura kuršanai un telts vietai izvēlies tikai šim nolūkam iekārtotas vietas! Nemēslo, savāc aiz sevis atkritumus! Ja ir iespēja, pacel vismaz dažus citu atstātos atkritumus!


  • Tikai saskaņoti publiskie pasākumi!

Atceries, ka publiskus sporta, izklaides vai atpūtas vai tml. pasākumus drīkst rīkot, tikai saskaņojot ar attiecīgo pašvaldību. Ja aizsargjosla atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – ar šīs teritorijas administrāciju. Tāpat krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē nedrīkst novietot speciālās dzīvojamās piekabes, jebkādas konstrukcijas, pagaidu un saliekamās būves, izņemot pludmales labiekārtošanas elementus.


  • Esi atbildīgs īpašnieks!

Ja būvē, tad likumīgi! Iegaumē – krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē aizliegts celt jaunas ēkas un būves, paplašināt esošās, izņemot, ja tiek atjaunotas vai restaurētas esošās ēkas un būves, būvētas palīgēkas pie esošajām dzīvojamām ēkām vai pārbūvētas esošās ēkas vai būves, nepārsniedzot esošo būvapjomu. Šādiem darbiem obligāti jāsaņem VVD saskaņojums, un darbi var notikt tikai atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam.

Sezonas kafejnīcu, kā arī pludmales labiekārtošanas un apsaimniekošanas sezonas būvju, kas nerada būtiskas ietekmes uz vidi, saskaņošanas procesā, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī pludmales labiekārtošanai un apsaimniekošanai paredzēto sezonas būvju būvniecībai pludmalē pilsētās un ciemos šobrīd jāsaņem tikai VVD saskaņojums. Šobrīd VVD iepriekš minētajām pagaidu būvēm neveic ietekmes sākotnējo izvērtējumu un neizsniedz tehniskos noteikumus. Minēto būvju būvniecība var notikt pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos šim mērķim paredzētās vietās, un attiecīgajam pludmales posmam ir nodrošināta piekļuve.

Nenorobežo pieeju jūrai ar žogu vai kā citādi pludmalē un tauvas joslā, kā arī netraucēt tur kājāmgājēju brīvu pārvietošanos un atrašanos!

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas